Isomate CLS

Zawartość substancji czynnej: (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol (związek z grupy nienasyconych alkoholi alifatycznych) – 252,3 g/kg
(25,23%)*
dodekano-1-ol (związek z grupy nasyconych alkoholi alifatycznych) – 40,8 g/kg (4,08%)*
tetradekano-1-ol (związek z grupy nasyconych alkoholi alifatycznych) – 9,1 g/kg (0,91%)*
Octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu (związek z grupy estrów kwasu octowego) – 200,8 g/kg (20,08%)*
Octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu (związek z grupy estrów kwasu octowego) – 39,0 g/kg (3,90%)*
Octan (Z)-8-tetradeceno-1-ylu (związek z grupy estrów kwasu octowego) – 218,0 g/kg (21,80%)*
(Z)-8-tetradecen-1-ol (związek z grupy nienasyconych alkoholi alifatycznych) – 22,3 g/kg (2,23%)*
*łączna zawartość wszystkich substancji czynnych – nie mniej niż 308 mg/dyspenser

Opis działania: Środek ochrony roślin w formie zawieszki dozującej (dyspensera) (VP), który zawiera substancje czynne (feromony) uwalniane w sposób ciągły w czasie całego okresu aktywności motyli. Przeznaczony jest do wabienia i dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki i zwójek: wydłubki oczateczki, bukóweczki, różóweczki, siatkóweczki, rdzaweczki a w konsekwencji ograniczenia występowania tych szkodników. Działanie środka nie polega na bezpośrednim zabijaniu szkodników. Wydzielające się z dyspenserów feromony poprzez dezorientację samców uniemożliwiają im zapłodnienie samic. Niezapłodnione samice nie składają jaj. Wówczas osobniki dorosłe giną nie przedłużając gatunku.

Oprócz ochrony sadów przed narażeniem na składanie jaj i żerowanie gąsienic w roku stosowania, technologia z zastosowaniem dyspenserów feromonowych w celu dezorientacji samców prowadzi do stopniowego ograniczania populacji szkodników na terenie chronionym, dlatego zaleca się jej stosowanie w kolejnych sezonach wegetacyjnych


Jabłoń: Owocówka jabłkóweczka, zwójki

Termin stosowania: Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli. Najpóźniej na początku lotów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 800 dyspenserów na 1 ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 – 800 dyspenserów na 1 ha

Liczba zabiegów: 1

Większą od zalecanej liczbę dyspenserów stosować przy spodziewanym dużym nasileniu szkodników. Na obszarach gdzie zasiedlenie drzew przez owocówkę jabłkóweczkę jest powszechne, minimalna dawka dyspenserów powinna wynosić 700 dyspenserów na 1 ha.

Zalecana ilość wody: –


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top