Madex MAX

Zawartość substancji czynnej: >3 x 1013 jednostek Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV – entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae) – 6,24 g/l.

Opis działania: Madex®MAX zawiera naturalnie występujący patogen owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella).
Madex®MAX jest skuteczny jedynie po spożyciu przez larwy owocówki jabłkóweczki, zakażenia przez kontakt nie jest możliwe. Po spożyciu zakażone larwy zaprzestają żerowania i nie powodują dalszych szkód. W zależności od ilości spożytej substancji, larwy giną w ciągu kilku dni lub w trakcie ich dalszego rozwoju. Madex®MAX jest środkiem selektywnym, nie stwarza zagrożenia dla
organizmów pożytecznych.


Termin stosowania środka: Środek stosować od wylęgu pierwszych larw.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 ml na 4 l wody na 100 m2 , przy wysokości korony drzew 1 m.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 ml na 4 l wody na 100 m2, przy wysokości korony drzew 1 m.

Zalecana ilość wody: 4 l na 100 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Zaleca się wykonanie 5 zabiegów na jedno pokolenie gąsienic.
Odstęp między zabiegami: minimum 8 dni

W zależności od warunków pogodowych oraz stopnia nasilenia szkodnika, zaleca się aby zabieg powtórzyć po 8 dniach słonecznych.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top